top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky pro službu Tvorba webových stránek/e-shopu platné od 1.1.2020 ve vztahu mezi Zákazníkem a Dodavatelem: WIXITWEB.CZ

1. Vymezení pojmů

1.1.
Webové stránky/E-shop jsou dokumenty distribuované prostřednictvím služby World Wide Web po celém internetu, které je možné prostřednictvím webových prohlížečů zobrazit na monitoru počítače či displeji mobilního přístroje. Webové stránky/E-shop tvoří hypertextové soubory složené z textů, multimediálních dat (obrázků, videa), odkazů, skriptů a dalších komponentů.

1.2.
Doména je slovní označení adresy místa na serveru, kde je webová stránka/e-shop uložena. Doména (nejčastěji druhého řádu) je poskytována každému zákazníkovi, který poskytne dostatečnou součinnost pro její vybrání, jako doplněk k webovým stránkám/e-shopu. Doménu k Webovým stránkám/E-shopu registruje podle požadavku zákazníka Dodavatel jménem zákazníka.

1.3.
Webhosting je pronájem diskového prostoru na serveru se stálým připojením k internetu.

1.4.
E-maily pod doménou je zřízení e-mailových schránek v souvislosti s registrovanou doménou (část za zavináčem) podle přání zákazníka.

2. Tvorbou a provozem webových stránek/e-shopu se rozumí

2.1.
Výroba webových stránek/e-shopu pro Zákazníka o velikosti a rozsahu podle konkrétního zadání. Vytvoření webové stránky/e-shopu zahrnuje tvorbu grafické šablony pro redakční systém, instalaci redakčního systému, případnou úpravu textových a grafických podkladů zákazníka, optimalizace pro vyhledávače (SEO), integraci analytického nástroje pro měření statistik návštěvnosti (Google Analytics), není-li se zákazníkem dohodnuto jinak.

2.2.
Zveřejnění a aktivace webových stránek/e-shopu na vybrané doméně. Pokud si zákazník žádnou doménu pro své webové stránky/e-shop nevybere, vyhrazuje si Dodavatel ponechat stránky na doméně určené pro náhled Zákazníkovi.

2.3.
Provoz Webových stránek/E-shopu zahrnuje zajištění webhostingu pro Webové stránky/E-shop, případnou úhradu poplatků za provoz domény 2. řádu, či analytického nástroje dostupného přes webové rozhraní. Pro provoz Webových stránek/E-shopu lze využít i webhosting Zákazníka, splňuje-li kritéria nezbytná pro provoz redakčního systému Wix.

3. Poskytnutí součinnosti

3.1.
Pro vytvoření Internetových stránek/E-shopu je Zákazník povinen poskytnout podklady a nezbytnou součinnost do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky služeb. V opačném případě objednávka pozbývá své platnosti.

3.2.
Po vytvoření webových stránek/e-shopu je Zákazník upozorněn formou e-mailu, který je zaslán na adresu, ze které bylo doručeno potvrzení objednávky. Ve lhůtě 5 pracovních dnů od tohoto upozornění je zákazník povinen vyjádřit se k převzetí zhotoveného díla nebo vyjádřit připomínky k jeho změně. Pokud v této lhůtě výslovně neprojeví souhlas, je Dodavatel oprávněn požadovat na Zákazníkovi náhradu vynaložených nákladů ve výši ceny výroby webových stránek/e-shopu.

4. Obsah webových stránek/e-shopu

4.1.
Zákazník je povinen uvádět v rámci své internetové stránky/e-shopu takové údaje, které nepoškozují a ani nemohou poškodit práva a zájmy třetích osob. V případě komerčních prezentací Zákazník tímto prohlašuje, že má oprávnění prodávat nebo poskytovat inzerované výrobky nebo služby, a že je oprávněn užívat kontakty a další údaje předané Dodavateli v rámci poskytování služby. Zákazník se zavazuje na žádost Dodavatele doložit tato svá oprávnění.

4.2.
V případě, že Zákazník použije na své webové stránce/e-shopu fotografické, grafické nebo textové podklady, které jsou chráněny podle právních předpisů upravujících ochranu duševního vlastnictví, zejména dle autorského zákona nebo zákona o ochranných známkách, je Zákazník povinen použít pouze takové fotografické, grafické a textové podklady pro inzerci, u nichž je vlastníkem autorských nebo jiných obdobných práv k duševnímu vlastnictví nebo u nichž má oprávnění od autora či vlastníka práv k duševnímu vlastnictví k jejich užití a šíření v rámci internetu. Výše uvedené platí i v případě užití písemností osobní povahy, podobizen, obrazových projevů, snímků a zvukových záznamů týkajících se třetí osoby nebo projevů její osobní povahy.

4.3.
Zákazník odpovídá Dodavateli za škodu, která mu vznikla porušením tohoto článku.

5. Platba za poskytnuté služby

5.1.
Vyúčtování za tvorbu webových stránek/e-shopu formou vystavení faktury probíhá zpravidla až po jejich dokončení a spuštění na Zákazníkem vybrané doméně (viz body 2.1. a 2.2.) případně v okamžiku, kdy Dodavatel považuje webové stránky/e-shop za dokončené (viz bod 3.2.).

5.2.
Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat po Zákazníkovi uhrazení zálohy za tvorbu webových stránek nebo e-shopu ještě před zahájením všech prací. Záloha může být požadována až ve 100% výši dohodnuté ceny dle objednávky. Záloha ve výši 100% dohodnuté ceny bude Dodavatelem vyžadována vždy před uvedením webových stránek/e-shopu do provozu na webhostingu Zákazníka.

5.3.
Vyúčtování formou faktury za Provoz webových stránek/e-shopu (viz bod 2.3.) je vystavováno dle povahy služby s ročním (registrace či prodloužení domény a webhosting), pololetním (pouze webhosting) nebo kvartálním (pouze webhosting) předstihem. Předčasným ukončením služeb nevzniká Zákazníkovi nárok na vrácení předem provedených úhrad za tyto služby, a to ani v jejich poměrné části.

5.4.
Veškerá vystavená vyúčtování (faktury) jsou splatná ve lhůtě 10 dní. Platbu je možné provést bankovním převodem na číslo účtu uvedeném na faktuře s uvedením příslušného variabilního symbolu. Dodavatel akceptuje rovněž platby platebnímu kartami. Náklady spojené s využitím této formy platby nese Zákazník.

5.5.
Při zpožděné úhradě vyúčtování (faktury) je Dodavatel oprávněn po Zákazníkovi požadovat smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky za každý den prodlení.

5.6.
V případě, že nedojde k včasné úhradě vyúčtování (faktury) dle bodu 5.1., Dodavatel si vyhrazuje právo vytvořené webové stránky/e-shopu odpojit z provozu. Za nové zprovoznění služeb bude pak po Zákazníkovi vyžadována smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč. Nebude-li vyúčtování (faktura) uhrazena ani ve lhůtě 30 dní po uplynutí data splatnosti, vyhrazuje si Dodavatel předat pohledávku k soudnímu vymáhání. Za veškeré úkony související s předáním pohledávky k soudnímu vymáhání bude Zákazníkovi ze strany Dodavatele naúčtována předem pokuta v hodnotě 30% celkové ceny hodnoty zakázky, minimálně však 3 000,- Kč.

5.7.
V případě, že nedojde k včasné úhradě vyúčtování (faktury) dle bodu 5.3., Dodavatel si vyhrazuje právo vytvořené webové stránky/e-shop odpojit z provozu, případně nechat propadnout registrovanou doménu. V případě obnovení webhostingu po jeho odpojení si vyhrazuje Dodavatel požadovat pokutu ve výši 1 000 Kč. Po případném propadnutí domény Zákazník nemůže po Dodavateli vyžadovat její opětovnou registraci.

6. Poskytnutí součinnosti a odpovědnost za vady

6.1.
Zákazník je povinen prohlédnout webové stránky/e-shop nejpozději do 30 dnů ode dne jejich předání a využít svého práva z vad díla (pokud by takové vady byly shledány) bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy tyto vady shledá.

Pro jakékoliv další informace či ceník našich služeb.

_logofinalblck.png
bottom of page